Aqui trobareu tot el  relatiu a les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19, de data 10 de setembre de 2021 i elaborat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. Una informació actualitzada sobre l’ús de les instal.lacions, ús de mascareta, sessions d’entrenament, competicions, convocatòria assemblees, etc.

FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19 (10 de setembre de 2021)

Obertura d’instal·lacions
En quines condicions poden obrir les instal·lacions a l’aire lliure?
Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure sempre amb control d’accés, al 70% d’aforament i ús dels vestidors segons les condicions que permet la normativa.
Es poden fer classes i activitats esportives en grup respectant el 70% d’aforament i amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
Es poden utilitzar els equipaments esportius que no estiguin supervisats, incloent-hi pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure.
Queden exclosos d’aquestes restriccions els Centres de Tecnificació i Centres d’Alt Rendiment, tant de titularitat pública com privada.
Per calcular l’aforament de les instal·lacions esportives, es pot prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre 2020.
En quines condicions poden obrir les piscines?
Les piscines ubicades tant en espais coberts com a l’aire lliure tenen un aforament permès al 70%, amb l’ús dels vestidors segons les condicions que permet la normativa. A banda del vas per a la pràctica esportiva, poden obrir-se al públic les zones d’aigües o espais ludicotermals inclosos a la mateixa instal·lació, complint amb l’aforament del 70%. Per calcular l’aforament de l’ús esportiu i l’ús recreatiu de les piscines es pot prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre 2020.
En quines condicions poden obrir les zones d’aigües o espais ludicotermals?
Les zones d’aigües o espais ludicotermals poden obrir complint amb l’aforament del 70%. La prestació d’aquests serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es faci de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
En quines condicions poden obrir les instal·lacions esportives cobertes?
Les instal·lacions i equipaments en espais tancats (pavellons, gimnasos, etc.) poden obrir amb aforament al 70% i control d’accés, i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa. Les activitats s’han de desenvolupar amb mascareta, excepte a les piscines i per a l’activitat amb llicència escolar o federada.
Es poden fer activitats en grup sempre que es respecti el 70% d’aforament, garantint les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades que apareixen a l’annex 2 de la Resolució del Departament de Salut i seguint el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
En cas de no poder garantir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire requerides, les activitats grupals no poden superar el 50% de l’aforament.
**Els centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional estan exclosos de les restriccions establertes per als equipaments a l’aire lliure i coberts. Tampoc afecten al col·lectiu d’esportistes que tinguin la consideració de professionals, així com
els/les esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol.
Pel càlcul d’aforament en instal·lacions esportives es pot prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre de 2020.
Poden obrir els establiments de restauració de les instal·lacions esportives?
Sí, es permet el servei de restauració als estadis i instal·lacions esportives, complint amb la normativa que marca l’apartat 12 de la Resolució del Departament de Salut pel que fa a les condicions de les activitats d’hostaleria i restauració.
Tot i així, en instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, es permet servei de restauració, coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració, es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.
Ús de mascareta
Quines activitats esportives s’han de practicar amb mascareta?
Les activitats esportives individuals i grupals en instal·lacions esportives cobertes estan permeses sempre que es puguin dur a terme amb mascareta. Aquesta obligatorietat de l’ús de mascareta no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu i formin part d’un mateix grup bombolla, així com les activitats de piscina.
Si tinc un certificat mèdic que així ho demostri, puc no fer servir la mascareta a l’interior de gimnasos?
Sí. No cal portar posada la mascareta si es pateix alguna malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la seva utilització o que, per la situació de discapacitat o dependència, la persona no disposi d’autonomia per a treure-se-la o bé tingui alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Cal sempre
demostrar-ho mitjançant certificat mèdic. En tot cas, si es practica l’activitat sense mascareta en un espai tancat cal fer-ho de manera aïllada, mantenint la distància de seguretat respecte la resta d’usuaris per prevenir contagis. Preferiblement, però, caldria optar, si és possible, per fer l’activitat a l’aire lliure.
En el cas de persones de risc més vulnerables (amb patologies pulmonars, principalment), es recomana no assistir a classes grupals, o bé fer activitat a l’aire lliure.
Ventilació en espais coberts
Com es garanteix la ventilació en espais coberts?
Les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades apareixen a l’annex 2 de la Resolució del Departament de Salut. Els titulars han de presentar una declaració responsable al Servei d’Equipaments del Consell Català de l’Esport (CCE) i a l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire. En el cas del CCE, la documentació s’ha de presentar electrònicament a través d’aquest enllaç (triant l’opció amb signatura electrònica en format pdf o html) i adreçar-la al Departament de la Presidència; Tema: Esports, Lleure i oci; Subtema: Esports.
En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 2.
Horari de tancament
Hi ha un horari concret de tancament al públic de les instal·lacions esportives?
Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 6.00h a les 00.30h.
Com a excepció, podran romandre obertes més enllà d’aquest horari les instal·lacions que acullin competicions d’activitats esportives que, pel seu caràcter singular o històric, o per les característiques inherents a la prova esportiva, s’han de realitzar en un horari molt concret que inclou el nocturn. Aquesta excepció cal que sigui motivada per l’organització de l’activitat i ha de ser validada pel Consell Català de l’Esport.
L’excepció també afecta a les instal·lacions esportives que acullin els esportistes amb consideració de professionals o participin en competicions professionalitzades, així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància i serveis essencials a la instal·lació.
Vestidors
Qui pot fer ús dels vestidors?
Els vestidors poden reobrir de forma excepcional per a les persones usuàries que utilitzin el servei de piscina o activitats aquàtiques, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.
L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 de la citada Resolució.
Afectació als esportistes
Què es considera esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment?
Són esportistes d’Alt Nivell aquells/es que obtinguin aquest reconeixement oficial mitjançant la darrera publicació al DOGC (núm. 8238 d’1 d’octubre) o el mateix BOE, sempre que preservin els beneficis d’aquesta condició. Així mateix, són esportistes d’Alt Rendiment els/les que figurin al DOGC dels darrers 3 anys, tinguin beca en centre de tecnificació o certificat pel CSD a petició de la respectiva federació espanyola.
Els/les titulars d’aquesta condició han d’acreditar-la mitjançant el corresponent certificat federatiu o la mateixa publicació en el Diari Oficial.
Qui té consideració d’esportista professional?
Són esportistes professionals aquells/es que, amb independència de la competició en la qual participin, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica de l’esport per compte propi o dins de l’àmbit d’organització i direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta norma aquelles persones que només reben la compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.
Els esportistes professionals i les competicions professionalitzades
Podran tenir les mateixes prerrogatives que els esportistes professionals aquells que participin en competicions que, per la seva naturalesa, estiguin professionalitzades. Als efectes del present, tindran consideració de competicions professionalitzades aquelles que, amb caràcter de competició sènior estatal o internacional, corresponguin a la màxima categoria de la modalitat esportiva federada corresponent.
Activitat esportiva en grup
Es poden practicar activitats esportives en grup?
Sí. Es poden practicar activitats esportives en grup, tant entrenaments com competicions. Es recomana que aquestes activitats no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, per tal d’evitar aglomeracions.
Activitat a l’aire lliure
Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure també estem parlant d’activitat física?
Sí. Per extensió, cal entendre que la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple, senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries.
Restricció de mobilitat
Quines limitacions de mobilitat hi ha per a la pràctica esportiva?
No hi ha limitació de mobilitat per a la pràctica esportiva.
Competicions
Què és i com es crea un grup estable esportiu?
Per a dur a terme la pràctica esportiva col·lectiva de manera segura, cal crear grups esportius de convivència estables amb l’objectiu de garantir la traçabilitat de possibles casos i la identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
Poden formar part del grup estable el entrenadors i esportistes que durant la temporada integraran aquest grup. Es tracta d’un grup de persones que tenen relació propera i permanent. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable.
Cal incidir en la importància de garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. També cal prestar molta atenció a la simptomatogia en les primeres sessions de constitució del grup estable. Es recomana no barrejar grups estables.
Quines competicions poden celebrar-se?
S’autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’hauran de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya. Això inclou les competicions de caràcter federat, escolar i d’altres tipologies, així com els partits amistosos.
Quins protocols han de complir les competicions autoritzades?
Les competicions estatals, internacionals i professionals han de seguir els protocols determinats pel Consejo Superior de Deportes, mentre que la resta de les competicions catalanes han de seguir el pla sectorial aprovat pel PROCICAT, així com els protocols aprovats per les federacions i validats pel Consell Català de l’Esport.
I les competicions populars a l’aire lliure?
Atenent a l’impacte de la mobilitat que representi la competició, quan aquesta comporti el tall de carreteres, i per tal de garantir-ne la seguretat, el CCE, d’acord amb el Departament d’Interior, acordarà les autoritzacions de les peticions realitzades al propi Departament per tal d’evitar concentracions de competicions en un mateix territori i en una mateixa data. En aquest sentit, si es produeix aquest fet, es prioritzarà la competició organitzada per les federacions esportives.
Per poder celebrar aquest tipus de competicions, cal seguir les mesures establertes per a la pràctica d’activitats esportives en grup.
Com es pot fer el desplaçament per prendre part en una competició o entrenament?
L’esportista es pot desplaçar en transport públic, en un vehicle habilitat per l’entitat a la qual pertany per transportar el grup bombolla esportiu o en un vehicle particular. En aquest últim cas, es recomana viatjar una persona o més acompanyants si són del mateix grup bombolla esportiu, especialment en el cas de menors d’edat, i complint amb les obligacions establertes referents a l’ús de mascareta, ventilació i higiene.
Públic en instal·lacions
Poden admetre públic les instal·lacions que acullin competicions esportives autoritzades?
En la totalitat de competicions que es celebren a Catalunya es permet l’assistència de públic amb les condicions següents:
a) Instal·lacions i equipaments a l’aire lliure:
 Les instal·lacions que tinguin un aforament autoritzat inferior a 10.000 persones podran tenir un nombre màxim d’assistents del 70% de l’aforament i un nombre màxim de 4.000 persones.
 Les instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 10.000 persones podran tenir un nombre màxim d’assistents del 40% de l’aforament, sempre que s’estableixin espais sectoritzats (amb control de fluxos d’accés i sortida i banys) que han de ser d’un màxim de 4.000 persones, en seients preassignats i, preferentment, públic abonat i local. Els assistents han de portar la mascareta en tot moment, han d’estar asseguts durant l’esdeveniment i s’ha de garantir en tot moment la distància interpersonal d’1.5 m, llevat que es tracti de convivents. Cal preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
b) Instal·lacions i equipaments en espais tancats:
 Les instal·lacions que tinguin un aforament autoritzat inferior a 10.000 persones podran tenir un nombre màxim d’assistents del 70% de l’aforament i un nombre màxim de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Amb tot, hi podran assistir fins a un màxim de 3.000 persones si es compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 d’aquesta Resolució per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1 de la mateixa Resolució respectant el límit de l’aforament al 70%.
 En les instal·lacions que tinguin un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, l’activitat es pot dur a terme amb subjecció a l’aforament del 30% de l’autoritzat, sempre que s’estableixin espais sectoritzats (amb control de fluxos d’accés i sortida i banys) que han de ser d’un màxim de 4.000 persones, en seients preassignats i, preferentment, públic abonat i local. Els assistents han de portar la mascareta en tot moment, han d’estar asseguts durant l’esdeveniment i s’ha de garantir en tot moment la distància interpersonal d’1.5 m, llevat que es tracti de convivents. Cal preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
El desenvolupament de competicions en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament esportiu d’una declaració responsable a la SGEAF i a l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2 de la Resolució.
A la declaració, hi haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada d’acord amb els criteris establerts a l’annex 2.
En els casos no citats en els punts anteriors, l’organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s’ha de fer d’acord amb els paràmetres previstos en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.
Es permet l’acompanyament a un/a menor d’edat en una competició o un entrenament?
Sí, es permet acompanyar un/a menor d’edat a una competició o un entrenament.
Es permet la presència de públic a les instal·lacions durant els entrenaments dels equips?
Cada instal·lació podrà gestionar la presència de les persones acompanyants als entrenaments en funció del percentatge d’aforament autoritzat, complint amb totes les mesures marcades en el pla sectorial i evitant les aglomeracions. La prioritat ha de ser per a les persones acompanyants de menors d’edat.
Públic en proves a l’aire lliure
Com es regula la presència de públic en competicions a l’aire lliure?
En competicions a l’aire lliure sense zones específiques de públic, cal seguir la normativa establerta al pla sectorial aprovat pel PROCICAT, que estableix, entre altres mesures, el manteniment de la distància de seguretat, l’ús de mascareta, la higiene freqüent de mans amb gel hidroalcohòlic i evitar les aglomeracions.
Assemblees de les entitats
Les entitats esportives poden celebrar assemblees presencials?
Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives de manera presencial, limitant l’aforament al 70% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones,
i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En instal·lacions i equipaments en espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.
Els titulars de les entitats han de presentar una declaració responsable al Servei d’Equipaments del Consell Català de l’Esport (CCE) i a l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui l’entitat en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.
En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 2.
Les entitats esportives poden celebrar assemblees telemàtiques?
Sí, tal com estableix el Decret llei 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19, es poden celebrar assemblees telemàtiques sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals telemàtiques per modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat i dissoldre l’entitat.
Activitats extraescolars
S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?
S’autoritzen les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada en totes les etapes educatives.
Es permeten les sortides escolars amb pernoctació?
Sí. S’autoritzen les sortides i activitats escolars amb pernoctació sempre que es garanteixi l’estanquitat dels grups bombolla escolars.
Ensenyaments esportius
Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport?
En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials, es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l’estudiantat de cada universitat, sense poder-se superar aquest percentatge en cap centre, i havent d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Correspondrà a cada universitat fer-ne la concreció d’acord amb els criteris d’autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l’estudiantat.
I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport?
En els ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) cal aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 i no és necessari reduir la presència de l’alumnat als centres.
Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim especials vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior