El protocol general d’actuació que adoptarem és el que la UCEC ha tramitat i aprovat d’acord amb la Secretaria General d’Esports amb el vistiplau del PROCICAT.

Per qualsevol tipus de consulta, estem a la vostra disposició.

 

Arran de l’aprovació del Pla d’obertura progressiva d’activitats per combatre la segona onada de la Covid-19, que ha estat aprovat pel PROCICAT i anunciat avui dijous pel Govern, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física detalla l’afectació que aquestes tindran en el sector esportiu i de l’activitat física a partir del proper dilluns 23 de novembre i fins el 6 de desembre, coincidint amb la posada en marxa del primer tram del Pla:

  • Es permet l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, amb limitacions, per dur a terme pràctica esportiva i entrenaments. Les instal·lacions a l’aire lliure podran obrir amb un aforament màxim del 50 per cent i control d’accés, mentre que en les instal·lacions cobertes l’aforament màxim serà del 30 per cent i amb cita prèvia, garantint la ventilació dels espais.
  • L’ús de vestidors només està permès en les instal·lacions que disposin de piscines i només per aquelles activitats esportives aquàtiques.
  • L’accés d’usuaris a les instal·lacions es tancarà a les 21h. Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat.

Com a excepció, els esportistes que tinguin la consideració de professionals (entesa com l’existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

  • Es manté l’obertura dels centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, i les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició de caire professional, estatal i internacional.
  • Es manté l’ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquest primer tram, amb la previsió que aquestes es puguin reprendre a partir del quart tram, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional, que s’han de celebrar sense públic.
  • Es permet la pràctica esportiva lliure a l’exterior amb un màxim de 6 persones, a excepció de la pràctica amb llicència federada o escolar. Des de les 6 hores de divendres fins a les 6 hores de dilluns, i malgrat el confinament municipal decretat, es permet la realització d’activitats esportives entre municipis limítrofs.
  • Pel que fa a les activitats extraescolars de caràcter esportiu, es permeten les activitats no competitives organitzades en l’àmbit escolar.

Una vegada publicada al DOGC la resolució sobre la posada en marxa del Pla, caldrà revisar les especificacions que pugui incorporar.
L’evolució de les dades epidemiològiques determinarà l’adopció de noves mesures per flexibilitzar les restriccions a partir del segon tram (7 de desembre) del Pla. En aquest sentit, la SGEAF fa una crida al sector i a la ciutadania per tal que aquesta represa progressiva de l’activitat esportiva es faci amb responsabilitat, prudència i sentit comú i, d’aquesta manera, es pugui anar avançant amb el calendari previst amb seguretat.

I, per acabar, us recordem una sèrie de recomanacions importants a tenir en compte en la represa dels entrenaments:

 

1.- Mascareta:  Obligatòria a excepció del moment de realització de la pràctica física i esportiva.

2.- Higiene de mans:  Rentat freqüent de mans amb sabó o gel hidroalcohòlic.

3.- Grups Estables: Els que de forma continuada hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19. Cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del grup.

4.- Declaració Responsable: Que durant els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa.

5.- TraçabilitatMesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.

6.- Identificació de la o les persones responsables: Cada entitat ha de nomenar una o varies persones responsables de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes en el Pla Sectorial de represa de l’activitat física i l’esport del Consell Català de l’Esport, així com a la Resolució SLT/1429/2020.

7.- Confinament de cap de setmana: Durant el temps de vigència de l’esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal, S’exceptua d’aquesta restricció la realització d’activitat física i d’activitats esportives a l’aire lliure ( però NO ens instal·lacions esportives – ni interiors ni exteriors) entre municipis limítrofs.